Wet werken waar je wilt – vragen over redelijk en billijk en thuiswerkplek

Het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt is in behandeling bij de Eerste Kamer. Vragen zijn gesteld over de begrippen redelijk en billijk en het ergonomisch inrichten van de thuiswerkplek. De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt. Zij hebben nog een aantal […]

Minder uren tijdens corona werken leidt tot verrekening vakantie-uren

Een werknemer die in de coronaperiode zonder toestemming veel minder uren werkte dan van hem mocht worden verwacht, moet dat verrekenen met zijn vakantiedagen. De werkgever moet hem wel nog ruim 3.900 euro bruto betalen aan vakantiedagen (198-vakantie-uren). Dat heeft de kantonrechter bepaald. Uit de roosters blijkt dat de werknemer net als de andere werknemers […]

Recht op jaarlijkse tredeverhoging salaris volgens cao?

Heeft de werknemer recht op een jaarlijkse tredeverhoging van het salaris, zoals opgenomen in de cao of mag de werkgever hiervan afwijken met een eigen loonsysteem? De werkgever is een elektrotechnisch installatiebedrijf dat is gehouden aan de collectieve arbeidsovereenkomst Metaal & Techniek Technisch Installatiebedrijf. Die cao kent een loonsystematiek met salaristabellen, waarbij de werknemers, volgens […]

Aangescherpte STAP-regeling – STAP-budget aanvragen vanaf 28 februari

Het ministerie van SZW heeft, samen met partners binnen STAP, maatregelen genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget te voorkomen. Zo komt er een begrenzing van 300 toekenningen per opleiding (van één opleider) per kalenderjaar, worden opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden aangepakt en is de definitie van scholing aangescherpt. Ook worden de […]

Gerichte vrijstelling voor studie en opleiding werknemer: hoe zit het precies?

Een gerichte vrijstelling geldt bij het vergoeden of verstrekken van studie en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en evc-procedures. Volgt de werknemer een studie of een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat hij (meer)inkomen uit werk en woning kan verwerven? Dan zijn de vergoedingen en verstrekkingen hiervoor gericht vrijgesteld. […]

Twee wijzigingen in gebruikelijkloonregeling per 2023

Twee wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling per 1 januari 2023: de doelmatigheidsmarge verdwijnt en geen uitzondering meer voor innovatieve start-ups. Voor de gebruikelijkloonregeling staan er twee wijzigingen op stapel met ingang van 1 januari 2023: 1 Vervallen uitzondering voor innovatieve start-ups Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor zogenoemde ‘innovatieve start-ups’ geldt tot en met2022 een uitzondering op […]

Maximum transitievergoeding per 1 januari 2023 weer omhoog

De transitievergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal één bruto jaarsalaris. De hoogte van de transitievergoeding die de werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Recht op een transitievergoeding bestaat […]

Rekenregels per 1 januari 2023 – daglonen, minimumloon, LIV, premies

De rekenregels per 1 januari 2023 zijn gepubliceerd. Hierin staan de aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, daglonen, LIV, premies en premiegrenzen vanaf 2023. Ten opzichte van juli 2022 stijgt het brutominimumloon per maand per 1 januari 2023 met 10,15%. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het […]

Help! Hoe omgaan met een stuwmeer aan verlofuren?

Wat te doen als een werknemer een hele berg overuren en vakantie-uren opgebouwd heeft? Welke verlofuren moet de werknemer eerst opnemen? Kan een gedeelte uitbetaald worden? Vragen waar veel werknemers en werkgevers mee zitten. In dit artikel geven SalarisVanmorgen en Exact antwoord op deze vragen. Hoe kom je aan een stuwmeer verlofuren? Een stuwmeer aan […]

Mobiele telefoon: gerichte vrijstelling als mobiel noodzakelijk is voor werk

Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van een mobiele telefoon is gericht vrijgesteld als de mobiel voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium. Wanneer voldoet een mobiele telefoon aan het noodzakelijkheidscriterium? Noodzakelijk betekent dat de werknemer de mobiele telefoon nodig heeft om zijn dienstbetrekking goed te kunnen uitoefenen. De mate van het gebruik is daarbij niet doorslaggevend. De Belastingdienst […]