Gerichte vrijstelling voor studie en opleiding werknemer: hoe zit het precies?

Een gerichte vrijstelling geldt bij het vergoeden of verstrekken van studie en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en evc-procedures.

Volgt de werknemer een studie of een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat hij (meer)
inkomen uit werk en woning kan verwerven? Dan zijn de vergoedingen en verstrekkingen hiervoor gericht vrijgesteld. Hoe zit het precies?

Drie voorwaarden

Er zijn drie voorwaarden voor vrijstelling:

  1. De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.
  2. De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.
  3. De werkgever heeft de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt.

Het gaat hier met name om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten
voor lesbezoek.

Let op: vergoedingen voor een studeerruimte en de inrichting ervan horen wel tot het loon, tenzij het gaat om arbovoorzieningen.

Studiekosten terugbetalen

De vrijstelling is ook van toepassing als een werknemer de vergoeding voor studiekosten onder bepaalde
omstandigheden moet terugbetalen, bijvoorbeeld als hij de studie onderbreekt of als hij onvoldoende
studieresultaten behaalt.

Let op: gratificaties = loon

Gratificaties of premies die de werkgever aan de werknemer toekent bij afronding van zijn studie of opleiding, horen echter wel tot het loon, ook al is de hoogte ervan afgestemd op de hoogte van de studiekosten.

Vergoedingen en verstrekkingen voor bepaalde studiekosten in verband met het vervullen van de huidige
dienstbetrekking zijn ook gericht vrijgesteld.

Scholing ex-werknemers

De gerichte vrijstelling voor scholing geldt vanaf 1 januari 2021 ook voor vergoedingen en verstrekkingen
voor scholing die loon uit vroegere arbeid vormen. De verruiming ziet op vergoedingen en  verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen.

Vergoedingen en verstrekkingen aan ex-werknemers vallen ook onder de reikwijdte van de gerichte vrijstelling voor een opleiding of studie. Door de verruiming kan de werknemer die een scholingsbudget heeft en dit ook nog mag gebruiken nadat het dienstverband is afgelopen met dat scholingsbudget vrijgestelde scholing volgen als hij bij werkloosheid bijvoorbeeld zelfstandige is geworden of bij een andere werkgever werkt.

De verruiming ziet niet op vergoedingen en verstrekkingen voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden van de dienstbetrekking.

De verruiming heeft niet als doel om iets te wijzigen aan de bestaande mogelijkheden, zoals de
mogelijkheid om al eerder tijdens het dienstverband gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten
in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Studiekostenvergoeding terugbetalen

Soms moet een werknemer bij ontslag de gericht vrijgestelde studiekostenvergoeding terugbetalen.
Die terugbetaling is voor de werknemer geen negatief loon.

In het kalenderjaar

Als een nieuwe werkgever het terugbetaalde bedrag vergoedt aan de werknemer, mag hij dat gericht
vrijgesteld doen in het kalenderjaar waarin de werknemer het bedrag terugbetaalt.

Als een nieuwe werkgever de terugbetalingsverplichting overneemt in het kalenderjaar waarin de werknemer het bedrag aan zijn oude werkgever moet terugbetalen, heeft dit geen gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting.

Later kalenderjaar

Maar als de nieuwe werkgever dit in een later kalenderjaar doet, is de vergoeding alleen gericht vrijgesteld of de overname van de terugbetalingsverplichting alleen zonder fiscale gevolgen als hij:

  • de vergoeding van de terugbetalingsverplichting al onvoorwaardelijk heeft toegezegd in het
    kalenderjaar waarin de werknemer het bedrag terugbetaalt;
  • de overname van de terugbetalingsverplichting al onvoorwaardelijk heeft toegezegd in het kalenderjaar waarin de werknemer het bedrag aan zijn oude werkgever moet terugbetalen.

Erkenning verworven competenties

Uitgaven en verstrekkingen voor het volgen van een procedure Erkenning verworven competenties (evc) zijn studiekosten. Vergoedingen en verstrekkingen in verband met deze procedure zijn gericht vrijgesteld.

Bron: Handboek Loonheffingen 2022, paragraaf 22.1.4 Studie en opleiding

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.