Invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren voor uitzendkrachten. 

Nieuw in de wet is dat ook het uitzendbureau ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van uitgeleende werknemers moet gaan melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast is het uitzendbureau verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren of voldoende maatregelen zijn genomen zodat de werknemer weer veilig aan het werk kan (vergewisplicht).

Arbeidsomstandigheden uitgeleende werknemer

Met het wetsvoorstel komt meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden van de uitgeleende werknemer.  In het kader van goed werkgeverschap krijgen zowel de uitlener als de inlener beide de verantwoordelijkheid en de zorgplicht voor uitgeleende werknemers waaronder veelal arbeidsmigranten. Bovendien zullen de maatregelen de ondermelding van ongevallen waarbij uitgeleende werknemers betrokken zijn, worden tegengaan.

Het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners komt voort uit de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

Goed werkgeverschap uitzendbureau

Uitzendbureaus spelen een centrale rol bij het inzetten van arbeidsmigranten, maar schieten nog vaak tekort in hun zorg voor de werknemer. De inlener, het bedrijf dat iemand inhuurt, draagt de grootste verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht. Deze werkt tenslotte voor de inlener. Het is echter ook van belang dat het uitzendbureau goed werkgeverschap toont door actief na te gaan of de uitzendkracht gezond en veilig kan werken.

Ondermelding

Eén op de vijf geregistreerde slachtoffers van een arbeidsongeval is een uitgeleende werknemer of zelfstandige. Inleners houden zich niet goed genoeg aan de meldplicht bij arbeidsongevallen en volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie is sprake van ondermelding.

Melden aan Arbeidsinspectie

De plicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt in dit voorstel uitgebreid. De plicht voor de inlener om het ongeval te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie is al in de Arbowet vastgelegd.

Dubbele melding

De inlener moet het arbeidsongeval nú ook gaan melden aan het uitzendbureau en ook aan alle andere uitzendbureaus die een uitzendkracht hebben werken op de plaats van het ongeval. Nieuw in de wet is ook dat het uitzendbureau ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van uitgeleende werknemers moet gaan melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.

In de praktijk betekent dit dat hetzelfde ernstig arbeidsongeval twee keer wordt gemeld aan de Arbeidsinspectie (dubbele melding).

Voldoende maatregelen genomen?

Het uitzendbureau krijgt ook de plicht om na het ongeval na te gaan of voldoende maatregelen zijn genomen zodat deze of andere werknemers van dat uitzendbureau weer veilig aan het werk kunnen gaan op de betreffende arbeidsplaats. Dit wordt vergewissen genoemd.

Het uitgangspunt is dat bonafide werkgevers de ruimte houden om te ondernemen, dat werkgevers die de grenzen van de regelgeving opzoeken worden tegengehouden en dat malafide werkgevers worden tegengewerkt.

De Wet invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners is te vinden op internetconsultatie.nl en loopt tot en met 25 mei 2023.

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.