Overlijdensuitkering alleen vrijgesteld als werknemer in dienstbetrekking is

De wettelijk eenmalige overlijdensuitkering van drie maanden is alleen vrijgesteld van loonheffingen als de werknemer op het moment van overlijden in dienstbetrekking is.

De Kennisgroep cao van de Belastingdienst heeft een vraag beantwoord over de vrijstelling in de Wet op de loonbelasting 1964 voor een eenmalige overlijdensuitkering.

Vrijgesteld van loonheffingen

Op grond van een cao betaalt een werkgever in verband met het overlijden van een werknemer een overlijdensuitkering uit. Deze uitkering is vrijgesteld van loonheffingen voor zover deze niet hoger is dan driemaal het loon over een maand. Betaling vindt ook plaats aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en die vervolgens overlijden.

Nog in dienstbetrekking bepalend

Maakt het voor de toepassing van de wettelijk vrijgestelde overlijdensuitkering van drie maanden uit of de werknemer nog in dienstbetrekking is op het moment van overlijden?

Ja, de overlijdensuitkering is alleen vrijgesteld van loonheffingen als de werknemer op het moment van overlijden nog in dienstbetrekking is.

Geen loon bij dienstbetrekking

Artikel 11, eerste lid, onderdeel m, van de Wet op de loonbelasting 1964 bepaalt dat niet tot het loon behoren eenmalige uitkeringen en verstrekkingen met betrekking tot overlijden van de werknemer, zijn partner in het kalenderjaar of in het voorafgaande kalenderjaar – in de zin van artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, of zijn kinderen en pleegkinderen, voor zover deze uitkeringen en verstrekkingen niet overtreffen driemaal het loon over een maand bepaald met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, alsmede aanspraken op de hiervoor bedoelde uitkeringen en verstrekkingen.

Is er op het moment van overlijden een dienstbetrekking, dan is toepassing van de vrijstelling mogelijk.

Geen dienstbetrekking, geen vrijstelling

Als er op het moment van overlijden geen sprake meer is van een dienstbetrekking, bijvoorbeeld vanwege ontslag of pensionering, kan de vrijstelling niet worden toegepast. Er is dan immers geen werknemer die overlijdt, maar een ex-werknemer.

Groene tabel bij ex-werknemer

In het geval dat sprake is van een ex-werknemer op het moment van overlijden, moet je de groene tabel gebruiken voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over loon uit vroegere dienstbetrekking.

Postuum loon

Postuum loon is loon dat je uitbetaalt na het overlijden van een werknemer. Over dit loon hoef je geen premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen en ook geen bijdrage Zvw in te houden. Je hoeft op postuum loon alleen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden.

Op naam van overleden werknemer

Je mag postuum loon, hoewel dat ‘loon uit vroegere dienstbetrekking van een ander’ is, in de loonadministratie verwerken op naam van de overleden werknemer. Op het moment dat je het postume loon aan de erven uitbetaalt, pas je de loonbelastingtabel toe met de kleur die je zou hebben toegepast als je het loon direct vóór het overlijden aan de werknemer zelf zou hebben betaald.

Zouden er nieuwe tabellen  zijn, zoals na een jaarwissel, dan maak je gebruik van de witte c.q. groene tabel die geldt op het moment van uitbetalen van het postume loon.

Aan erfgenamen betalen

Je kunt postuum loon ook aan de erfgenamen betalen door dat toe te rekenen volgens de verdeelsleutel die voor de erfenis geldt. Je moet elk van die erfgenamen dan wel in de  salarisadministratie opnemen en voor iedere erfgenaam apart een loonstaat maken. Je moet dan altijd de groene tabel toepassen. Dan is er geen verzekerings- of premieplicht voor de werknemersverzekeringen.

Als de erfgenamen premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen, moet je ook bijdrage Zvw berekenen. Voor erfgenamen die jonger zijn dan de AOW-leeftijd is dat de werkgeversheffing. Voor erfgenamen die aan het begin van de maand de AOW-leeftijd al hadden, is dat de inhouding van de bijdrage.

KG:204:2023:3 Overlijdensuitkering en moment beëindiging dienstbetrekking

Paragraaf 17.2.7 Postuum loon van het Handboek Loonheffingen, versie februari 2023

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.