Overzicht wijzigingen voor salarisadministrateurs per 1 juli 2023

Wat wijzigt er per 1 juli 2023 op het vakgebied salarisadministratie?

De meeste wijzigingen in wet- en regelgeving vinden per 1 januari van het nieuwe jaar plaats, maar toch zijn er nog een aantal wijzigingen die per 1 juli 2023 in werking treden, zoals de nieuwe Pensioenwet en de halfjaarlijkse stijging van het minimumloon. Ook blikken we vooruit en kijken we wat er al bekend is aan nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2024.

Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 in werking

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel start op 1 juli 2023. Dan start de transitiefase van een paar jaar waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van de pensioenregeling. Hierna gaan pensioenuitvoerders deze afspraken uitvoeren.

Loondoorbetaling zieke AOW-er naar zes weken per 1 juli

De loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers gaat vanaf 1 juli 2023 naar zes weken. Voor de groep werknemers die op 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden.

Verplicht om visie op re-integratietraject te geven

De werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Nieuwe situatie voor thuiswerkende grensarbeiders

Werknemers kunnen vanaf 1 juli 2023 op basis van de kaderovereenkomst telewerken in de woonstaat tot 50% van de totale arbeidstijd, zonder dat dit leidt tot wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Werknemers of werkgevers die een beroep willen doen op deze Kaderovereenkomst kunnen een aanvraag indienen bij de SVB voor het afsluiten van een zogenoemde artikel 16 overeenkomst.

Brutominimumloon stijgt

Het brutominimumloon is per 1 juli 2023 vastgesteld op: € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. Ten opzichte van januari 2023 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,13%.

Daglonen

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en worden dus per 1 juli 2023 ook met 3,13% verhoogd.

Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2023 vastgesteld op € 264,57.

Jeugd-LIV

De criteria voor het jeugd-LIV worden per juli 2023 aangepast op basis van het gemiddelde minimumloon van januari 2023 en juli 2023.

In de volgende tabel staan de resulterende uurlooncriteria voor het jeugd-LIV in 2023:

Leeftijd bereikt op 31-12-2022OndergrensBovengrens
20 jaar€ 9,79€ 12,04
19 jaar€ 7,34€ 10,89
18 jaar€ 6,12€ 8,17

Wat wijzigt er per 1 juli 2024?

In het najaar, met Prinsjesdag en het Belastingplan 2024, krijgen we zicht op de overige wijzigingen die per 1 januari 2024 in werking treden. Er zijn echter al een aantal wijzigingen bekend. Denk aan invoering van het minimumuurloon en de CO2-registratieplicht.

Invoering wettelijk minimumuurloon

De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker.

CO2-registratieplicht

Als een organisatie 100 of meer werknemers heeft, ben je vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers.

Aftopping 30%-regeling per 2024

Als je per 1 januari 2024 kiest voor de toepassing van de 30%-regeling geldt daarvoor een maximumbedrag dat je gericht vrijgesteld kunt vergoeden. Dit maximumbedrag is 30% van het bedrag van de norm uit de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Voor 2022 bedraagt de WNT-norm € 223.000.

Herziening bedrag ineens

In de kern is het keuzerecht bedrag ineens een keuzemogelijkheid die het mogelijk maakt om maximaal 10% van het kapitaal dat bestemd is voor het ouderdomspensioen in één keer te ontvangen.

De deelnemer krijgt hierbij wettelijk de keuze het bedrag ineens bij de eerste uitbetaling van het
pensioen te laten uitkeren of in de maand januari van het jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, als de deelnemer voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Einde STAP-budget

Het kabinet heeft besloten om het STAP-budget te beëindigen. Het Rijk maakt hier vanaf 1 januari 2024 geen middelen meer voor vrij.

Jeugd-LIV per 2024 afgeschaft

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het jeugd-LIV wordt per 1 januari 2024 afgeschaft.

Onbelast verstrekken OV-abonnementen eenvoudiger

In het Belastingplan 2024 vinden we waarschijnlijk een vereenvoudiging vrijstelling OV-abonnement van loonheffing, zo blijkt uit de voorlopige inhoud van maatregelen van het pakket Belastingplan dat is gepubliceerd.

De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling.

En wat nog meer?

Bij de Eerste Kamer zijn in elk geval de wetsvoorstellen Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer en Wet werken waar je wilt in behandeling. De kans is aanwezig dat deze wetsvoorstellen ook per 1 januari 2024 in werking treden.

Daarnaast komt er op termijn een einde aan draaideurconstructies bij tijdelijke contracten. Oproepcontracten worden vervangen door basiscontracten waarvoor de lage WW-premie geldt. Dit zijn enkele maatregelen die in de Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket staan. De minister wil de benodigde wetgeving rond de zomer in internetconsultatie te brengen, zodat deze in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer is aan te bieden. Het duurt dus nog wel even voordat deze wetgeving in werking treedt.

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.