Wet werken waar je wilt – vragen over redelijk en billijk en thuiswerkplek

Het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt is in behandeling bij de Eerste Kamer. Vragen zijn gesteld over de begrippen redelijk en billijk en het ergonomisch inrichten van de thuiswerkplek.

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt. Zij hebben nog een aantal vragen bij het wetsvoorstel.

Wat is redelijk en billijk?

De memorie van antwoord laat veel onduidelijkheid bestaan over de rechtelijke toets waarbij de redelijkheid en billijkheid centraal zal staan. Aangegeven wordt dat de rechter ruimte heeft in zijn toetsing. De jurisprudentie zal uitwijzen wat redelijk en billijk is. Uit de bestaande jurisprudentie blijkt dat het heel moeilijk voor werkgevers is om aan te tonen dat een werknemer niet thuis mag werken op grond van redelijkheid en billijkheid.

Hausse aan rechtszaken

Het is de verwachting van de leden van de VVD-fractie dat dit wetsvoorstel zal leiden tot een hausse aan rechtszaken vanwege de geconstateerde onduidelijkheid over de duiding van wat wel en wat niet redelijk en billijk is: een stok achter de deur kan ook averechts werken.

Handvatten voor uitleg kernbegrippen

Wordt het verwachte effect op het aantal rechtszaken en de bijbehorende (maatschappelijke) kosten meegenomen in de evaluatie van dit wetsvoorstel, zo vragen de leden van de VVD-fractie. Kunnen de initiatiefnemers meer handvatten bieden voor de uitleg van de twee kernbegrippen die zij voor ogen hebben?

Thuiswerkplek ergonomisch inrichten

De werkgever is verplicht om, indien thuisgewerkt wordt, een werkplek ergonomisch in te richten. De
kosten die worden gemaakt om een veilige en verantwoorde thuiswerkplek in te richten komen voor
rekening van de werkgever (art. 44 Arbowet). Hoe ver gaat deze verplichting van de werkgever?

Hoe ver gaat verplichting?

Moet de werkgever een ergonoom om advies te vragen vooraf en vindt er achteraf een controle plaats op de naleving van de gemaakte afspraken door de arbeidsinspectie? Kan het zo ver gaan dat de werkgever
verplicht wordt gesteld om bureaus en bureaustoelen niet alleen zowel thuis als op kantoor ter
beschikking te stellen (en te betalen)?

Vooraf afspraken maken?

Is het redelijk en billijk dat de werkgever hierover vooraf afspraken maakt met de werknemer die thuis wil werken? Wie is aansprakelijk voor eventuele (gezondheids)schade als deze schade ontstaat doordat de werknemer de gemaakte afspraken met de werkgever in de thuiswerksituatie niet nakomt?

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt

Bron: SalarisVanmorgen; Nader voorlopig verslag Wet werken waar je wilt

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.