Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli 2022, tenzij…

Wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022. De werknemer moet wel de kans hebben gehad de vakantiedagen op te nemen.

Werknemers mogen de wettelijke vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar, maar vóór 1 juli van dat jaar moeten ze opgenomen zijn. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen ze wel sparen. Die dagen mogen maximaal 5 jaar blijven staan.

Wettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin hij deze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die iemand bijvoorbeeld in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen. De werkgever kan de werknemer hierover informeren.

Vakantiedagen vervallen, tenzij…

In artikel 7:640a BW is bepaald dat de wettelijke vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven vervallen, tenzij de werknemer de vakantie niet heeft kunnen opnemen:

Artikel 640a

De aanspraak op het minimum, bedoeld in artikel 634, vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Bij schriftelijke overeenkomst kan ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de termijn van zes maanden, bedoeld in de eerste zin.

De werkgever moet de werknemer dus de kans geven de wettelijke vakantiedagen nog voor 1 juli op te nemen. Wijs werknemers tijdig op de gevolgen wanneer ze dat niet doen: het verliezen van de vakantiedagen.

Recht op vakantiedagen

Werknemers hebben recht op vakantiedagen. Elke maand bouwen zij hier verlof voor op. De werkgever betaalt de werknemers door als zij vrije dagen hebben. De precieze afspraken over vakantiedagen staan in de cao of de arbeidsovereenkomst. Hier staat ook in of het personeel vrij heeft op feestdagen.

Een werknemer krijgt minstens 4 keer het aantal werkdagen (werkdag van 8 uur) per week als wettelijke vakantiedagen. Bij een 4-daagse werkweek heeft hij dus recht op 16 vakantiedagen per jaar. Bij een volledige werkweek op 20 dagen per jaar. Komt de werknemer pas in de loop van het jaar voor de werknemer werken, dan bereken je de vakantiedagen naar verhouding.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Als de werknemer meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van bovenwettelijke vakantiedagen. In de cao of het arbeidscontract kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Nulurencontract

Een werknemer met een nulurencontract heeft ook recht op doorbetaalde vakantie-uren. Per jaar is dat 4 keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt. Met een nulurencontract werkt de werknemer geen vast aantal uren per week. In de praktijk bouwt hij daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur op.

Zelf bepalen

Een werknemer mag zelf bepalen wanneer hij zijn vakantiedagen opneemt, tenzij dat grote problemen oplevert voor het bedrijf, bijvoorbeeld als hij vrije dagen aanvraagt tijdens een drukke periode. Je moet dan binnen 2 weken na de vakantieaanvraag van de werknemer schriftelijk bezwaar maken. De werknemer mag de vakantiedagen dan wel op een ander moment opnemen.

Vaste vakantieperiode

Er kan ook een vaste vakantieperiode zijn: een collectieve vakantie, zoals in de bouw (de bouwvak) of in het onderwijs (schoolvakantie). Dit staat in de arbeidsovereenkomst of de cao.

Vrije dagen uitbetalen

De werknemer moet echt vrij nemen. Je mag wettelijke vakantiedagen daarom niet uitbetalen, behalve als de werknemer stopt met werken voordat de dagen zijn opgenomen. Dan betaal je de overgebleven wettelijke vakantiedagen wel uit.

De bovenwettelijke vakantiedagen mag je uitbetalen als je dat afspreekt met de werknemer. Je mag dit niet verplichten.

Nieuwe baan

Als de werknemer een nieuwe baan heeft en hij kan de resterende vakantie-uren niet meer opnemen, krijgt hij deze vakantie-uren uitbetaald.

Verder mag hij de wettelijke vakantie-uren die hij niet meer kan opnemen, bij de nieuwe werkgever opnemen. Hij betaalt de werknemer deze uren niet uit. Let op: de datum waarop deze wettelijke vakantie-uren vervallen blijft hetzelfde als de werknemer ze meeneemt naar uw nieuwe baan.

Of de werknemer bovenwettelijke vakantie-uren mag meenemen, hangt af van de nieuwe werkgever.

Om vakantie-uren mee te nemen naar de nieuwe werkgever, heeft de werknemer een verklaring van uw vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren de werknemer over heeft.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon vakantie-uren op. Je mag de werknemer niet vragen om verlofdagen op te nemen voor zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Is de werknemer (gedeeltelijk) ziek? Dan loopt de opbouw van zijn wettelijke vakantie-uren gewoon door. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte, kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in de arbeidsovereenkomst of cao.

Ziek tijdens vakantie

Meld de werknemer zich ziek tijdens zijn vakantie? Dan raakt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. De werknemer mag de vakantie-uren dan een andere keer opnemen.

Officiële feestdag verplichte vrije dag?

Er bestaat geen wet die zegt dat feestdagen verplichte vrije dagen zijn. Werknemers hebben daarom geen wettelijk recht op een vrije dag wanneer het een bepaalde feestdag is.

In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een feestdag een vrije dag is binnen het bedrijf. Er staat ook in of de werknemers tijdens feestdagen krijgen doorbetaald. En of je een toeslag moet betalen als ze toch werken op een officiële feestdag.

De cao of arbeidsovereenkomst bepaalt of een feestdag een vrije dag is. En of de werkgever de werknemers doorbetaalt. In de praktijk staat in veel cao’s dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn, die niet van de vakantiedagen afgaan.

Bron: Ondernemersplein.nl en Rijksoverheid.nl Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/05/03/wettelijke-vakantiedagen-vervallen-per-1-juli-2022-tenzij/

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.