Overwerken, uren laten uitbetalen of toch opnemen voor vrije tijd?

Je werknemer maakt overuren om in drukke tijden al het werk gedaan te krijgen. Deze overuren dien je uit te betalen, maar hoe zit het nou precies? Wat zijn overuren? Overuren zijn uren die je meer werkt dan de uren van een fulltime werkweek binnen de werkgever. Stel binnen de CAO is een fulltime werkweek […]

Zieke werknemers: het opzegverbod en de vakantieperiode

Een zieke werknemer heeft ontslagbescherming. Er geldt namelijk een opzegverbod voor de werkgever tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Als werkgever kan je de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer dan ook niet zomaar beëindigen. In een onlangs verschenen uitspraak van de Rechtbank Gelderland spelen daarbij twee vraagstukken: Geldt het opzegverbod tijdens ziekte ook bij de aanzegging […]

Bespaar op bijtelling: Tankkosten in het buitenland aftrekken

Tank en tolkosten in het buitenland voor eigen rekening van de werknemer? Breng ze dan in mindering op de bijtelling. In de praktijk zien we vaak dat alle kosten en lasten met betrekking tot de auto voor rekening van de werkgever komen die de auto ter beschikking stelt. Vaak geldt dit niet voor de in […]

Overzicht wijzigingen voor salarisadministrateurs per 1 juli 2023

Wat wijzigt er per 1 juli 2023 op het vakgebied salarisadministratie? De meeste wijzigingen in wet- en regelgeving vinden per 1 januari van het nieuwe jaar plaats, maar toch zijn er nog een aantal wijzigingen die per 1 juli 2023 in werking treden, zoals de nieuwe Pensioenwet en de halfjaarlijkse stijging van het minimumloon. Ook […]

Werken in de warmte en de Arbowet: hoe zit het?

Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen. Als werken bij een hoge temperatuur niet is te voorkomen, moet […]

Onterecht vakantiedagen afgeboekt – geen instemming zieke werknemer

De werkgever mag geen vakantiedagen afboeken van het verlofsaldo van de volledige arbeidsongeschikte werknemer op wie geen re-integratieverplichtingen rusten. Als een werknemer na een door de werkgever goedgekeurde vakantie volledig ziek is geworden en met toestemming bedrijfsarts op vakantie gaat, mogen ziektedagen niet als vakantiedagen worden afgeboekt. Dat concludeert de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad op […]

Premiedifferentiatie WW: wijzigingen lage/hoge WW-premie niet ingevoerd

Minister Van Gennip gaat in op de stand van zaken van drie onderwerpen wat betreft WW-premiedifferentiatie (hoge en lage WW-premie) in de Wet arbeidsmarkt in balans. De minister ziet af van een aantal voorgenomen wijzigingen in de (lage) WW-premie: De minister van SZW informeert over de volgende drie onderwerpen wat betreft WW-premiedifferentiatie: Op basis van […]

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: hoe zit het?

Veel arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde en bepaalde tijd worden beëindigd met wederzijds goedvinden. Waar moet je op letten? De werkgever en de werknemer treden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden met elkaar in overleg en proberen overeenstemming te bereiken over een beëindigingsregeling. Deze regeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Beëindigingsvergoeding Zonder vergoeding zal de […]

Wat is kortdurend zorgverlof en wanneer mag je werknemer er gebruik van maken?

Mag een werknemer zomaar thuis blijven om voor een ziek kind te zorgen? Als niemand anders de zorg op zich kan nemen, kan de werknemer kortdurend zorgverlof aanvragen. Zorgverlof is alleen bedoeld voor mensen in de nabije omgeving van de werknemer. De zieke relatie heeft verzorging nodig en je werknemer is de enige die de […]

Oplossing voor grensarbeiders sociale verzekering per 1 juli 2023

Er is een oplossing per 1 juli 2023 voor de sociale verzekeringspositie van grensarbeiders die telewerken voor minder dan 50% in het woonland. De Administratieve Commissie voor de Sociale Zekerheid heeft een raamwerkovereenkomst voorgesteld op basis waarvan lidstaten kunnen bepalen welke sociale verzekeringswetgeving van toepassing is in geval van grensarbeid. Het moet gaan om grensarbeid […]