Premiedifferentiatie WW: wijzigingen lage/hoge WW-premie niet ingevoerd

Minister Van Gennip gaat in op de stand van zaken van drie onderwerpen wat betreft WW-premiedifferentiatie (hoge en lage WW-premie) in de Wet arbeidsmarkt in balans. De minister ziet af van een aantal voorgenomen wijzigingen in de (lage) WW-premie: De minister van SZW informeert over de volgende drie onderwerpen wat betreft WW-premiedifferentiatie: Op basis van […]

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: hoe zit het?

Veel arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde en bepaalde tijd worden beëindigd met wederzijds goedvinden. Waar moet je op letten? De werkgever en de werknemer treden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden met elkaar in overleg en proberen overeenstemming te bereiken over een beëindigingsregeling. Deze regeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Beëindigingsvergoeding Zonder vergoeding zal de […]

Wat is kortdurend zorgverlof en wanneer mag je werknemer er gebruik van maken?

Mag een werknemer zomaar thuis blijven om voor een ziek kind te zorgen? Als niemand anders de zorg op zich kan nemen, kan de werknemer kortdurend zorgverlof aanvragen. Zorgverlof is alleen bedoeld voor mensen in de nabije omgeving van de werknemer. De zieke relatie heeft verzorging nodig en je werknemer is de enige die de […]

Oplossing voor grensarbeiders sociale verzekering per 1 juli 2023

Er is een oplossing per 1 juli 2023 voor de sociale verzekeringspositie van grensarbeiders die telewerken voor minder dan 50% in het woonland. De Administratieve Commissie voor de Sociale Zekerheid heeft een raamwerkovereenkomst voorgesteld op basis waarvan lidstaten kunnen bepalen welke sociale verzekeringswetgeving van toepassing is in geval van grensarbeid. Het moet gaan om grensarbeid […]

Vakantietoeslag

In de maanden mei en juni wordt bij de meeste werkgevers de vakantietoeslag uitgekeerd. In dit artikel willen wij u graag kort toelichten waarover de vakantietoeslag wordt berekend en hoe het wordt belast. Loon voor berekening vakantietoeslag In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is opgenomen dat werknemers jaarlijks recht hebben op vakantietoeslag. Dit is […]

Concurrentiebeding zonder schriftelijke motivering nietig in tijdelijk contract

Een concurrentiebeding zonder schriftelijke motivering is nietig in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het beding moet opnieuw schriftelijk worden aangegaan. Er is geen rechtsgeldig concurrentiebeding. Ook is geen sprake van onrechtmatige concurrentie. Het doorzenden van werkdocumenten naar de privémail is geen overtreding van het geheimhoudingsbeding. Dat oordeelt de kantonrechter. Wat speelt er in deze zaak? De werknemer […]

Proeftijdbeding in contract na arbeids-leerovereenkomst niet geldig

Het proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst na een arbeid-leerovereenkomst is ongeldig. Er is geen sprake van nieuwe vaardigheden en verantwoordelijkheden. De werkgever was in de veronderstelling dat sprake was van een proeftijd en hij op grond daarvan zonder meer de arbeidsovereenkomst mocht opzeggen. Er is echter sprake van een onregelmatige opzegging. De werknemer heeft recht op […]

Overlijdensuitkering alleen vrijgesteld als werknemer in dienstbetrekking is

De wettelijk eenmalige overlijdensuitkering van drie maanden is alleen vrijgesteld van loonheffingen als de werknemer op het moment van overlijden in dienstbetrekking is. De Kennisgroep cao van de Belastingdienst heeft een vraag beantwoord over de vrijstelling in de Wet op de loonbelasting 1964 voor een eenmalige overlijdensuitkering. Vrijgesteld van loonheffingen Op grond van een cao […]

Invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren voor uitzendkrachten.  Nieuw in de wet is dat ook het uitzendbureau ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van uitgeleende werknemers moet gaan melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast is het uitzendbureau verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren […]

Arbeidsovereenkomst en lage of hoge WW-premie: hoe zit het precies?

Sinds 1 januari 2020 moet je per werknemer nagaan of de lage of hoge WW-premie geldt. Welke voorwaarden gelden precies voor het toepassen van de lage WW-premie? De lage WW-premie geldt voor een werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft die voldoet aan de volgende voorwaarden: In de aangifte loonheffingen moet je deze voorwaarden met een J/N-indicatie […]