Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel, hoe zit dat?

Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel zijn twee verschillende subsidies. Ze gelden voor verschillende doelgroepen, maar worden vaak door elkaar gehaald. Wat is het verschil tussen loonkostensubsidie (LKS) en loonkostenvoordeel (LKV)? Wat is loonkostensubsidie? Loonkostensubsidie is een subsidie die werkgevers aan kunnen vragen bij een verminderde arbeidsproductiviteit van hun werknemer. Arbeidsproductiviteit gaat over de hoeveelheid werk dat iemand […]

Werkgever heeft studiekosten ten onrechte ingehouden op salaris

De werkgever heeft de studiekosten ten onrechte ingehouden op het salaris van werkneemster. Zij hoeft de studiekosten niet aan de werkgever terug te betalen. De werknemer vordert achterstallig loon c.a. omdat de werkgever volgens de werknemer ten onrechte studiekosten heeft verrekend met de eindafrekening. De werkgever vordert in reconventie een gedeelte van de studiekosten. De […]

Geen all-in uurloon: werkgever moet salaris over vakantiedagen betalen

Op grond van de arbeidsovereenkomst worden vakantiedagen niet uitbetaald, omdat een all-in uurloon is overeengekomen, aldus de werkgever. De werkneemster betwist dit. Wat oordeelt het hof? De werkneemster vordert betaling van salaris over opgenomen vakantiedagen en uitbetaling van opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen. De werkneemster hoefde er niet van uit te gaan dat in het […]

Verlofrechten meenemen naar nieuwe werkgever: hoe zit dat fiscaal?

Is sprake van een fiscaal genietingsmoment als de werknemer bij het einde van het dienstverband zijn verlofrechten wil meenemen naar een nieuwe werkgever? De Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over het fiscaal genietingsmoment wanneer de werknemer ervoor kiest om bij het einde van de dienstbetrekking zijn verlofrechten in uren en in […]

Overwerken, uren laten uitbetalen of toch opnemen voor vrije tijd?

Je werknemer maakt overuren om in drukke tijden al het werk gedaan te krijgen. Deze overuren dien je uit te betalen, maar hoe zit het nou precies? Wat zijn overuren? Overuren zijn uren die je meer werkt dan de uren van een fulltime werkweek binnen de werkgever. Stel binnen de CAO is een fulltime werkweek […]

Zieke werknemers: het opzegverbod en de vakantieperiode

Een zieke werknemer heeft ontslagbescherming. Er geldt namelijk een opzegverbod voor de werkgever tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Als werkgever kan je de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer dan ook niet zomaar beëindigen. In een onlangs verschenen uitspraak van de Rechtbank Gelderland spelen daarbij twee vraagstukken: Geldt het opzegverbod tijdens ziekte ook bij de aanzegging […]

Bespaar op bijtelling: Tankkosten in het buitenland aftrekken

Tank en tolkosten in het buitenland voor eigen rekening van de werknemer? Breng ze dan in mindering op de bijtelling. In de praktijk zien we vaak dat alle kosten en lasten met betrekking tot de auto voor rekening van de werkgever komen die de auto ter beschikking stelt. Vaak geldt dit niet voor de in […]

Overzicht wijzigingen voor salarisadministrateurs per 1 juli 2023

Wat wijzigt er per 1 juli 2023 op het vakgebied salarisadministratie? De meeste wijzigingen in wet- en regelgeving vinden per 1 januari van het nieuwe jaar plaats, maar toch zijn er nog een aantal wijzigingen die per 1 juli 2023 in werking treden, zoals de nieuwe Pensioenwet en de halfjaarlijkse stijging van het minimumloon. Ook […]

Werken in de warmte en de Arbowet: hoe zit het?

Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen. Als werken bij een hoge temperatuur niet is te voorkomen, moet […]

Onterecht vakantiedagen afgeboekt – geen instemming zieke werknemer

De werkgever mag geen vakantiedagen afboeken van het verlofsaldo van de volledige arbeidsongeschikte werknemer op wie geen re-integratieverplichtingen rusten. Als een werknemer na een door de werkgever goedgekeurde vakantie volledig ziek is geworden en met toestemming bedrijfsarts op vakantie gaat, mogen ziektedagen niet als vakantiedagen worden afgeboekt. Dat concludeert de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad op […]